سوغات شهرستان

سوغات شهرستان آران و بیدگل از جمله:

شیرینی محلی به نام سوونی یا سوهان

نان شیرین محلی به نام نان شیرین یا نان عباسعلی

تخمه محلی به نام تخمه کویری که توسط شن ریزه بو داده می­ شود

فرش دستبافت و ماشینی
تولیدات کارگاه ها و کوره های فخاری و سفالگری آران و بیدگل به ویژه سبو ، کوزه، سنگاب، قلقلک (ظرف سفالین که آب را در داخل خود خنک نگه می داشته) معروفیت فراوانی دارد.

صنایع دستی آران و بیدگل
صرف نظر از اینکه شاردن، سیاح معروف فرانسوی که در دوران صفویه به ایران سفر کرده و از آران و بید گل هم دیدار نموده است و در سفر نامه معروف خود ذکر نموده که یک هزار نفر کارگر ابریشم کار در آران و بیدگل مشغول به کار می باشند، این شهر از دیر باز یکی از مراکز مهم تولید قالی و انواع پارچه های ابریشمی و پنبه ای دستباف بوده است.

نمونه هایی دیگر از صنایع دستی شهرستان:

نمک چشمه یا نمک آویز - شربافی یا پارچه بافی

گلیم بافی، خورجین بافی، گیوه چینی نیز در این شهر سابقه ای طولانی دارد.