سنت آشپزی ازقدیم الایام

آستان مقدس حضرت قاسم بن علی النقی علیهما السلام از دیرباز مآمن و پناهگاه مطمئنی برای شیفتگان و دلباختگان بوده و در این بارگاه عظیم حوائج شان روا شده و برای گرفتن حاجت یا ادای نذر در طول هفته برای دریافت نوبت مراجعات  زیادی به آشپزخانه این آستان  می شود و زائران زیادی با این نذورات معنوی در سفره حضرت پذیرایی می شوند.